fbpx

“Умоляват се софийските любители на българската младеж да заповядат в Сряда, на 16 Декември, гдето точно в 18.30 часа ще се открие заседание за основаването на едно ново читалище за българските младежи. Поканата се отнася до всички любители, будители и радетели за българската младеж, навършили 18-годишна възраст.”

ФОНДАЦИЯ ТРОТОАРА

Фондация Тротоара е благотворителна организация, учредена в обществена полза. Цялата и дейност е насочена към младите хора, с цел да изгради среда за тяхното нравствено, личностно и общо развитие. 

Вече  3 години Тротоара успешно развива младежки център TRAP, където ученици от цяла София безплатно използват материалната база, опита и дейностите на организацията. TRAP разполага с напълно и модерно оборудвана компютърна зала, репетиционна, звукозаписно студио, работилница и място за срещи.

TRAP. Това е физическо място, където общуването, вдъхновението и творчеството в различни области ще се случват с пълни сили. Място, където ще могат да се провеждат репетиции, срещи, кръжоци, работилници и други дейности с младежите. Без ограничение на пол, принадлежност и социален статус. Безплатно!

Главна цел в TRAP и Тротоара е младите хора да се включват активно в проекти, да създават свои собствени, да градят общество и среда по техни стандарти и критерии, в която да се чувстват спокойни, подкрепени и в която да намират поле за изява и за мечти.

bedroom - 180
DSCF9054
bedroom - 260

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ТРОТОАРА 2020”

В продължение на всички проекти и инициативи, и като част от развитието на “Тротоарското” общество, децата и младите хора, посещаващи TRAP взеха решение да основат читалище – Народно читалище Тротоара 2020.

Читалищната форма на самодейност е фундаментът в българското възраждане и културно развитие от над 150 години.

 

В първият управителен съвет и общо събрание си поставяме за цел да включим максимално много младежи и да изберем управа от млади, вдъхновени и способни членове.

 

Създаването на читалище цели заздравяване на връзките с общинските структури и органи на управление на културната и духовна среда за младите хора, както и да отговори на нуждата от среда и място, съобразени с техните потребности и актуални нужди.

Използвайки идеологията и наследството и, едновременно с изградената материална и обществена база в TRAP и Фондация Тротоара, избрахме за цел да създадем модерна организация, да привлечем нови членове, млади хора, спонсори, партньори и приятели. 

Дейностите, които ще се извършват от новото читалище трябва да бъдат максимално съобразени с нуждите на младите хора, да идват от тях и да се извършват отново от тях.

ЦЕЛИ

Целта на Читалището е да задоволява потребностите на гражданите, свързани със:

 
Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.
 
Запазване на обичаите и традициите на българския народ.
 
Осигуряване на достъп до информация.
 
Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност на населението.
 
Развитие на творческите заложби на подрастващото поколение и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

ЧЛЕНСТВО

Членството в Читалището е доброволно. Членовете на Читалището могат да бъдат индивидуални , колективни и почетни. Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни.

Действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани.

Спомагателни членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани и имат съвещателен глас. 

Колективните членове съдействат за осъществяване целите на Читалището, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в общото събрание. Колективни членове могат да бъдат:

 

Професионални организации

 

Стопански организации

 

Търговски дружества

 

Кооперации и сдружения

 

Културно-просветни любителски и творчески колективи

Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за Читалището.

УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

Органи на Читалището са:

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

НАСТОЯТЕЛСТВО

 

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ

Върховен орган на Читалището е Общото събрание. То се състои от всички членове на Читалището, имащи право на глас.

Изпълнителен орган на Читалището е настоятелството, което се състои най-малко от трима членове, избрани за срок до 3 години. Същите следва да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

Председателят на Читалището е член на настоятелството и се избира от общото събрание за срок до 3 години.

Секретарят на Читалището представлява читалището заедно и поотделно с председателя.

Проверителната комисия се състои най-малко от трима членове, избрани за срок до 3 години. Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството председателя и секретаря на Читалището по спазване на закона, настоящия Устав и решенията на общото събрание.

ФИНАНСИРАНЕ

Както и в Тротоара, главните начини на финансиране на читалището ще бъдат следните:

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС

 

ИНДИВИДУАЛНИ ДАРЕНИЯ

 

КОРПОРАТИВНИ ДАРЕНИЯ

 

СЪБИТИЯ, ИНИЦИАТИВИ, ПРОЕКТИ

Участието в проекти, с осигурено финансиране от държавни и европейски фондове остава с второстепенен приоритет, като главната причина за това е ангажирането на максимално много частни и фирмени дарители, които да създадат стабилна среда и основа за развитието на новата организация във времето.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Дата: 16.12.2020

Час: 18.30 

Място: Онлайн – ще бъде уточнено допълнително

Кой може да участва

Всеки, който отговаря на посочените условия за членство, запише се във формата и получи одобрение от екипа на Фондация Тротоара.

Къде ще се помещава новото читалище?

В сградата на TRAP, като целта е след време да се намери ново място, подкрепено от общинската администрация с по-голяма квадратура и по-добри условия от сегашните.

“- Глупости! – ще кажат някои наши велемудри държавници и политикани, привикнали да се движат само в сферата на висшата политика и да вършат само велики дела.

– Луди хора! – ще кажат разкисналите и преждевременно сбабените вечни посетители на кафенетата и академиите.

– Блазе им! – ще рекат с въздишка тия, на които природен недостатък, болест или нещастен случай е подкосил нозете или е разклатено общото състояние на здравето им.

– Браво! – ще извикат всички жизнерадостни сили на българската столица, всички тия, които са умели да се ползуват най-добре от свободното си време и са търсили душевен покой и чисто наслаждение в дивата прелест и поражающето величие на нашата чудна младеж.”

По Алеко Константинов

БЪЛГАРСКИТЕ ЧИТАЛИЩА – ПОВЕЧЕ

 

ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

Чл. 2. (1) Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

(2) Читалищата са юридически лица с нестопанска цел.

Чл. 3. (1) Целите на народните читалища са да задоволяват потребностите на гражданите, свързани със:

 1. развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществяват дейността си;
 2. запазване на обичаите и традициите на българския народ;
 3. разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
 4. възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
 5. осигуряване на достъп до информация.

(2) За постигане на целите по ал. 1 читалищата извършват основни дейности, като:

 1. уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;
 2. развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;
 3. организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти чествания и младежки дейности;
 4. събиране и разпространяване на знания за родния край;
 5. създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното наследство;
 6. предоставяне на компютърни и интернет услуги.

(3) Народните читалища могат да развиват и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използват приходите от нея за постигане на определените в устава им цели. Народните читалища не разпределят печалба.


Читалището е типично българска обществена институция, която изпълнява учебно-просветителски функции и самодейност. Обикновено читалищата се състоят от библиотека и клуб по интереси, където се развиват най-различни дейности от любителски школи по музика, танци, спорт, чужди езици, театър, литературни четения, отбелязване на обществено значими събития за града и празници, организиране на конференции и градски събрания. Някои читалища през 1990-те години служат и за киносалони, пенсионерски или партийни клубове.

За разлика от селските читалища, в малките и средно големи градове читалищата разполагат със симфоничен или духов оркестър, смесен хор и народен ансамбъл.

Първите подобни форми на народна самодейност възникват през 1856 година в Свищов, Лом и Шумен.

През втората половина на XX век, подобна културно-просветна функция изпълняват също и културни домове (домове на културата), младежки домове и пр., които са създавани по съветски образец и се финансират пряко от предприятия или организации.

Външни препратки

Закон за изменение на Закона за народните читалища, Народно събрание на Република България, 9 юни 2010

Закон за народните читалища

Информационен сайт за читалищата

ЗА КОНТАКТИ

Фондация Тротоара
info@trotoara.com
www.trotoara.com
+359893774010
fb.com/trotoaracom
instagram.com/trap.trotoara
Адрес за кореспонденция: ул. Братя Миладинови 26, София

Запишете се, за да получавате новини и събития от Тротоара

ads
asdasd
© 2024 Фондация Тротоара. Всички права запазени.

ИСКАМ ДА ПОДКРЕПЯ!

youtube