fbpx
fa55c8bad0e242eb7986dc1135b50adb_xl

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 

България е най-бедната държава в Европейския съюз със среден доход около 800лв/месец. Корупцията изяжда всичко. Апатия. Депресия. Алкохол. Агресия. Наркотици. Разврат. Те преследват младите. Проблеми с образованието, високо ниво на расизъм и социално изключване. Резултатът е счупено общество и много мъртви и загубени души.

РЕШЕНИЕТО

Творчеството използвано като педагогически инструмент създава хора с цели в живота. Хора, които могат да направят обществото по-добро, и които ще имат желанието да учат другите. Нови умения и знания за учениците, различни от преподаваното в училище. Вяра в себе си и повишаване на самочувствието. Намаляване риска от депресия. Намаляване на времето прекарано пред телевизора и компютъра. Намаляване на употребата на алкохол и наркотици. Създаване на собствена система от ценности. Създаване на хора с уникални персоналности. Прилагане на удивителния L3 метод.

background-copy-22
sabitia-11

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

T.R.A.P. е мястото, където развитието никога не спира. Двупосочният път на обмяна на енергия между младежи и ментори увеличава ефекта на въздействието проекта във времето. Всеки ученик, след като е натрупал увереност и е намерил мястото си в обществото, след време се връща като учител и продължава да учи тези след него като ментор, помагайки на други млади хора да намерят тяхното място, вдъхновен от собствените си постижения в живота и тяхната енергия – предава опита и знанията си на следващите поколения.

Главна цел в TRAP и Тротоара е младите хора да се включват активно в проекти, да създават свои собствени, да градят общество и среда по техни стандарти и критерии, в която да се чувстват спокойни, подкрепени и в която да намират поле за изява и за мечти. Безплатно.

 

Отношение към неприятните учебни предмети

 
Самочувствие и самооценка
 
Мотивация за личностно израстване
 

Ефективно включване в средата

ЦЕЛИ

Базирана на методът L3, прилаган в Швеция повече от 20 години, нашата идея е използвайки като инструмент музика, танци, изкуство, различни работилници, беседи, организиране на екологични и други събития, общуване и творческа, вдъхновяваща среда, да отключим младежкия дух, съзнание и потенциал. Нашата цел не е да създаваме музиканти или художници, нашата цел е да създаваме хора, които могат да се справят, да се борят и да се развиват самостоятелно, както и да са пълноценни членове на обществото. Задачата ни е да подобрим личностните, социалните и академичните умения на младежите. Да ги накараме, да го пожелаят сами. Да дадем арена за изява на тяхната креативност, душевност и вътрешна сила, да я подкрепим и подпомогнем в желаната от тях посока. Да покажем нови хоризонти и да дадем възможност за достигането им, в личностен и социален план.

Ще бъдат организирани и събития, на които ще може да бъде споделено сътвореното. Също така ще се даде възможност за олайн изява и достигането до максимален брой хора на успехите и резултатите от труда им. Ще им помогнем да се чувстват значими чрез показване на резултатите. Ще покажем, че всеки от тях е важен, значим, и способен, стига да желае.

В среда различна от учебната, с правила определени от нуждите на младежите, а не наложени от вън. С елиминиране на нещата, с които те се борят вътрешно всеки ден, като часове, междучасия, домашни, изпити, оценки и присъствие. Целта е да се предложи на младите хора нещо, което да чувстват като своя среда, да искат сами да участват в него, и сами да достигнат до изводите, че успехите в живота се постигат чрез труд, упорство, желание и споделяне.

Учебните програми не вземат в предвид индивидуалните нужди и потребности на всички младежи. Те са адаптирани и подходящи за голяма част от учениците, но не за всички. А за останалите, за които тези програми не само не помагат, но дори и пречат? Ние предлагаме този алтернативен, индивидуален подход. Без да отричаме учебните програми, оползотворявайки извънкласното време, чрез стимулиране на креативността и вдъхновението, които в последствие ще отключат желанието за поставянето и постигането на реални цели.

ОПОРНИ ТОЧКИ

 
ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД
Спрямо нуждите на всеки младеж, съобразен с интересите и желанията му
 
ИНСТРУМЕНТ ЗА ОТКЛЮЧВАНЕ
Изкуство, работилници и любов към природата за вдъхновение, по модел от високоефективният и доказан от Save the Children – Швеция L3 метод
 
САМООЦЕНКА
Самооценка в началото, по време, и в края на участието в проекта, за самостоятелна регистрирация на успехите и постиженията
 
СИГУРНА СРЕДА
Безопасна извънкласна среда, припозната като близка и своя
 
ОБЩУВАНЕ
Среща на младежи от различни социални прослойки, области на интерес и занимания – свързване и включване в различни групови занимания
 
ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ
Не са само постигането на конкретни задачи, а поставянето им само по себе си, като в центъра е удовлетворението и резултатите от положения труд
 
СПОДЕЛЯНЕ
Предоставяне и развиване на арена за споделяне на интересите, труда и резултатите
 
МЕНТОРИ
Работа с вдъхновени ментори и учители, специалисти в техните области
 
РАЗВИТИЕ
Активна вътрешно развойна дейност за подобрение и повишаване на ефективността на програмата

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Главната целева група са деца с проблеми в ученето, комуникацията и поведението, които се изразяват в ниско самочувствие и самооценка, липса на мотивация за успех, неспособност за поставяне на цели, липсата на знания и умения за постигането им и за представянето им пред света, асоциално поведение или самоизолация. Много често тези проблеми са свързани с липса на връзки за доверие и подходяща творческа средаПроектът е насочен към младежи в гимназиална възраст, както и техните учители.

ФОРМАТ

Участието на младежите в избраните области ще ги подкрепи в процеса по подобряване на техните личностни способности, усвояването на стратегии за успех, стъпкови резултати, и представянето и оценяването им от обществото и средата им.

Главният формат ще бъдат групови или индивидуални занимания, самостоятелно или с учител, в зависимост от желанията и нуждите на младежите. Някои от дейностите позволяват и дистанционно или виртуално обучение и помощ. Предвидени са също така организирани екскурзии и лагери в природата, както и занимания на открито.

Формалният авторитет ще бъде груповия лидер и другите учители, ментори и партньори.

Средата ще бъде създадена от младежите, приятелите им, публиката в различни изяви, семействата им и виртуалното общество.

Прогресът ще бъде измерван 2 пъти в годината в официални събития – концерти, изложби, театрални постановки и др., като през цялото време ще бъде публикувана информация и получавана обратна връзка чрез интернет публикации и други текущи събития.

Семействата ще са също важен фактор от постиженията на учениците. Те не само трябва да са съгласни техните деца да участват в проекта, но трябва също така да валидират тяхното участие, като са активна част от различните мероприятия, подкрепят ги, и развививат и своите способности като родители чрез тези дейности. Предвижда се и отделна консултативна група за тях.

ДЕЙНОСТИ

Дейностите са разделени в 6 направления за ученици, 1 направление за учители, 1 направление за родители, и 1 направление за вътрешноразвойна дейност.

 

МУЗИКА

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ДИГИТАЛНО ИЗКУСТВО

 

ТАНЦИ

 

АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО

 

ЕКОЛОГИЯ

 

РАБОТИЛНИЦА И ПРИЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ

 

РАБОТА С УЧИТЕЛИ

 

РАБОТА С РОДИТЕЛИ

 

ВЪТРЕШНО РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Поради гъвкавият характер на дейностите, които трябва да са изцяло съобразени с нуждите на младежите, е трудно да се създаде конкретна програма предварително. Целта на вътрешноразвойната дейност е да събира, обобщава и организира информацията, като така през времето създаде най-подходящата методология.

Независимо от конкретната тематика на отделните направления, се набляга на четенето на художествена и научна литература, създаването на текстове, изработката на видео и фото материали, които са част от кампанията за популяризиране и споделяне на проекта и постигнатите му резултати. Чрез вдъхновение към определена област, младежите се стимулират да се интересуват от материята, да четат, да се занимават самостоятелно и в извън програмно време, както и да споделят резултатите сами чрез различни мултимедийни и други канали.

Важни точки са:

 • Професионализъм на учителите.
 • Индивидуален подход към учениците. Оценка на нуждите, вкусовете, потенциала и проблемните области на всеки младеж – от учителите и от него самия. Създаването на работен план, адаптиран за всяко дете.
 • Срещи със семейството и работа с тях. Индивидуални консултации на родителите по проблемите на детето им, както и съвместни дейности по отстраняването им.
 • График за посещения на публични места, интересни личности и събития, съобразени с направлението на групата.
 • Организиране на събития за различните групи – индивидуално или съвместно по направления, за децата, учителите, учениците и родителите, така, че да могат да комуникират и споделят с останалите.
 • Публикуване и споделяне на информацията – от учителите, родителите, учениците и организаторите.

МЕНТОРИ И ПАРТНЬОРИ

Ще бъдат привлечени учители специалисти в техните области, като на тях ще бъде заплатено адекватно. Ще се търсят иновативни личности, като ще се наблегне на желанието им да работят с младежи.

Партньори ще бъдат открити в лицето на известни хора, доброволци, международни и национални институции, неправителствени организации, хора и групи подкрепящи и участващи в културата, изкуствата, различните форми за реализация на младежи, фирми, училища, университети, читалища, младежки центрове и други.

ЕКИП

Екипът и броят на учителите зависи пряко от броя на учениците, като броят на учениците зависи също така и пряко от наличния капацитет. Минималният екип е 1 главен отговорник на мястото, назначен на пълен работен ден и допълнително 2 помощници, назначени на плаващо работно време. Почистването и поддръжката са задача на младежите и участниците в проекта.

МЯСТО

Мястото е достъпно за ученици и младежи, с различни възможности за транспорт, като се стимулира и колоезденето. Далеч от училищна територия, подходящо за развитие на различните дейности, заложени в програмата.

 • Музикални репетиции
 • Танци
 • Актьорски класове
 • Срещи и общуване
 • Работилници
 • Няколко компютърни станции за управление и създаване на съдържание, видео обработка, записи, дигитални умения и изкуства и др.

Предвижда се възможността за ползване и на външни места за конкретни цели като изложбени или музикални зали, студия, театър, опера, работилници, лаборатории, лични ателиета на известни личности, туристически обекти и др., свързани с програмите и дейностите по различните направления.

РАЗХОДИ

Необходимо е финансиране на:

 • Наем и разходи за помещението
 • Заплащане на екип на организаторите и координаторите
 • Заплащане на учителите
 • Поддръжка на материалната база и оборудването
 • Интернет присъствието
 • Организиране на събития
 • Промотиране на проекта
 • Изработка на различни материали
 • Други

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Създаване на връзки. Връзки между наученото. Между младите хора. Между дейностите, които извършват. Между вдъхновението и енергията им и резултата. Главното послание за всички участници в проекта – ученици, учители и родители е:

В мрежата от връзки, случайни събития, доверие в средата, самооценка и постижения, е възможно да се отключат нови страни от личността, да се направи по-силна и креативна. Сравнението е ползотворно когато сравняваш себе си – вчера и днес. Способността да се представиш и да създадеш контакт с останалите е фактор за личностната ти реализация.

Може да прочетете тази публикация и на: Английски

Запишете се, за да получавате новини и събития от Тротоара

ads
asdasd
© 2021 Фондация Тротоара. Всички права запазени.

ИСКАМ ДА ПОДКРЕПЯ!

youtube