fbpx

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – УСТАВ НА ФОНДАЦИЯ “ТРОТОАРА”

(Изменен с решение на УС от 18 август 2014 г.)

 

Аз, долуподписаният Деян Пламенов Янков, реших да основа фондация „ТРОТОАРА”, която да развива дейност в обществена полза. За да се създаде настоящата фондация, едностранно и безвъзмездно предоставям ДАРЕНИЕ в размер на 10 лв. /десет лева/, за постигане на нестопанските цели, изложени подробно по-долу.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Фондация “Тротоара” е независима организация, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Учредителен акт – устав.

(2) Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Фондацията е доброволна, самоуправляваща се обществена организация и няма политически и религиозен характер.

(4) Фондацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

(5) Фондацията е учредена с акт на дарение в размер на 10 (десет) лева от нейния учредител ДЕЯН ПЛАМЕНОВ ЯНКОВ

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2. (1) Наименованието на фондацията е Фондация “ТРОТОАРА”, като на латиница се изписва “TROTOARA”.

(2) Седалището и адресът на управление на Фондацията са:
гр. София, ж.к. Връбница-2, бл. 636, вх. Б, ап. 90

(3) Пълното или съкратено наименование на Фондацията, седалището, адреса на управление и БУЛСТАТ номера й се поставят върху всички писмени документи на Фондацията.

III. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

Чл.3. (1) (Изменена с решение на УС от 18 август 2014 г.) Фондацията се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза.

(2) Фондацията има следните цели:
i)    развитие на общочовешките и обществени културни и духовни ценности.
ii)    развитие и стимулиране на националното и европейско самосъзнание, чрез опазване на културно-историческото наследство, околната среда и автентичността на българския език.
iii)    обединяване и интеграция на младежи на възраст от 12 до 26 години от различни социални и етнически групи и стимулиране на толерантността между тях. Подпомагане на личностните им способности, културно и духовно развитие.
iv)    развитие и стимулиране на доброволчеството.

(3) За реализация на своите цели Фондацията може да създаде свой печатен орган.

(4) Дейностите на Фондацията се базират на принципите на създаване на програми, проекти (самостоятелно и в партньорство), чрез които се реализират основните цели на фондацията.

(5) (Изменена с решение на УС от 18 август 2014 г.) Дейностите на Фондацията и нейните ресурси не могат да бъдат използвани за политически цели, да я ангажират в политическа предизборна кампания или водене на пропаганда в полза на политически партии, движения и формации.

(6) (Изменена с решение на УС от 18 август 2014 г.) В изпълнение на основната си цел Фондацията ще използва своите  средства за:
i)    организиране на фестивали, спектакли,  концерти, изложби, четения и др. мероприятия  от  национален и международен характер по проблеми, свързани с целите на Фондацията.
ii)    провеждане, възлагане и подпомагане на проекти и изследвания, както и подкрепа на обществени инициативи, свързани с посочената в чл. 3, ал. 2 цел.
iii)    финансиране на идеи, проекти и други дейности със собствени на Фондацията и привлечени от сродни международни и местни организации средства в областта на музиката, литературата, изкуството, образованието и екологията.
iv)    събиране и разпространяване на информация и информационни и образователни материали по всички въпроси, свързани с целите на Фондацията, обмен на информация с местни и чуждестранни организации със сходни цели.

ІV. ИМУЩЕСТВО

Чл.4. (1) Фондацията се учредява с дарения с общ размер 10 лева от учредител Деян Пламенов Янков, ЕГН 8311155566.

Чл.5. (1) Имуществото на Фондацията се формира от:
i)    дарения, завещания и други пожертвувания в полза на Фондацията от български и чуждестранни физически и юридически лица; даренията могат да бъдат направени безусловно или под условие за използването им по определен начин в съответствие с целите на Фондацията.
ii)    приходи от свързана с целите на Фондацията стопанска дейност.
iii)    други приходи и постъпления в допустими от закона форми, предназначени за постигане целите на Фондацията.
iv)    всички стоки, имущества и предмети, закупени от Фондацията.

(2) Предмет на дарение  и завещание могат да бъдат пари, ценности, ценни книжа, движима и недвижима собственост, вещни права, обекти на интелектуална и индустриална собственост, включително и тези на лицата, подпомагани от Фондацията и други.

(3) Когато дарителят желае с дарението да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд и т. н., той може да поиска наградата, стипендията или фондът да носи неговото име или друго определено от дарителя наименование.

(4) Фондацията води  регистър  на извършените дарения и завещания.

(5) Дарителите  имат  право  да получат удостоверение за този си акт.

(6) По решение на Управителния съвет на Фондацията, от имуществото й се обособяват целеви фондове.

Чл. 6. (1) Фондацията не разпределя печалба от своята дейност. Ако в края на годината Фондацията реализира печалба, тя ще бъде изразходвана за постигане на целите на Фондацията.

V. ОРГАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.7. (1) (Изменена с решение на УС от 18 август 2014 г.) Органите на Фондацията са: Управителен съвет и Директор на Фондацията, които изпълняват роля съответно на Колективен върховен орган и Управителен (едноличен) орган.

(2) Директорът на Фондацията е по право член на Управителния съвет.

(3) Първият Управителен съвет на Фондацията се назначава от Учредителя на Фондацията за срок от 5 (пет) години. Първият Директор е учредителят на Фондацията.

(4) Управителният съвет на Фондацията провежда редовни заседания поне веднъж на всеки три месеца, които се свикват от Директора. Директорът може да свиква и извънредни заседания по собствена инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Управителния съвет. Ако в едноседмичен срок Директорът не удовлетвори искането на членовете, всеки един от тях може сам да свика Управителния съвет.

(5) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако на тях присъстват повече от половината членове на Управителния съвет. Заседанията са задължително присъствени.

(6) За членове на първия Управителен съвет, Учредителят посочва следните лица:

– Деян Пламенов Янков

(Изменена с решение на УС от 09 януари 2017 г.) Любомир Димитров Вакъвчиев

(Изменена с решение на УС от 05 декември 2014 г.) – Анелия Антонова Моравска

Управителен съвет на Фондацията

Чл.8. (1) (Изменена с решение на УС от 18 август 2014 г.) Съветът на Фондацията е колективен върховен орган по смисъла на чл. 39 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и се състои от минимум трима членове, които имат право на глас.

(2) След назначаване на първия Съвет на Фондацията промените в него се извършват от членовете на Съвета на Фондацията.

(3) Съветът на Фондацията попълва своя състав най-късно на следващото заседание след освобождаването на негов член. Изборът се извършва от останалите членове на Съвета на Фондацията с обикновено мнозинство от всички членове, като освобождаваният член не участва в гласуването.

(4) Съставът на Съвета на Фондацията има право да предлага приемник за замяна на член, който е напуснал или е загубил правата си на член на Съвета на Фондацията по причина на смърт, загуба на статута, чести отсъствия без основателна причина, осъждане на лишаване от свобода или друга причина.

(5) Учредителят на Фондацията, ако не е член на Съвета на Фондацията, може винаги да участва в заседанията на Съвета на Фондацията.

(6) Членството в Съвета на Фондацията е доброволно и безвъзмездно.

(7) По решение на Съвета на Фондацията неговите членове могат да получават възнаграждение за труда си във Фондацията.

(8) Член на Съвета на Фондацията може с изрично писмено пълномощно да представлява не повече от един член на Съвета на Фондацията, като преупълномощаване не се допуска.

(9) На заседанията на Съвета на Фондацията се води протокол, който се подписва от председателствалия заседанието и от протоколчика. Протоколите се съхраняват в Протоколна книга на Фондацията.

Чл.9. Съветът на фондацията:

(1) Управлява и контролира програмите и дейностите на Фондацията в съответствие с този учредителен акт и българското законодателство.

(2) Избира Директора на Фондацията с мандат до 5 години, без ограничение в броя на мандатите.

(3) Определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията.

(4) Утвърждава организационната структура и щатния състав на Фондацията и определя общия размер на всички възнаграждения.

(5) Взема решение за разпореждане с имуществото на Фондацията при спазване на разпоредбите на чл. 41 от ЗЮЛНЦ.

(6) Взема решения за участие на Фондацията в други организации.

(7) Приема годишен бюджет на Фондацията.

(8) Приема годишен отчет за дейността на Фондацията.

(9) Приема годишен отчет за дейността на Директора.

(10) Взема решения за откриване и закриване на клонове.

(11) Приема годишния финансов отчет след заверка от експерт-счетоводител, ако такава се изисква по закон.

(12) Приема и променя Правилата и реда за извършване на дейността и разходване на имуществото на Фондацията.

(13) Изменя и допълва Учредителния акт – Устав на Фондацията след писменото одобрение на учредителя.

(14) Отменя решенията на други органи на Фондацията, противоречащи на закона, този Учредителен акт – Устав или други вътрешни актове.

(15) Определя вида, броя, числеността и състава на помощните органи.

(16) Разрешава сделки с недвижимите имоти и вещни права върху тях, обезпечения и гаранции,  банкови заеми и дялови участия.

(17) Приема други вътрешни актове.

Чл.10. (1) Решенията на Управителния съвет на Фондацията се приемат с мнозинство най-малко на половината плюс един от участвалите в обсъждането им негови членове.

(2) На заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от  Директора като председателстващ заседанията.

Директор на Фондацията

Чл.11. (1) Фондацията се представлява от  Директора на Фондацията.

(2) Директорът на Фондацията е неин представителен и управителен орган и се избира от Съвета на Фондацията. Първият Директор е учредителят на Фондацията.

(3) Директорът на Фондацията:
i)    осигурява изпълнението на програмата на Фондацията.
ii)    представлява Фондацията пред трети лица.
iii)    прави  предложения за развитието на Фондацията пред Управителния съвет.
iv)    сключва сделки от името и за сметка на Фондацията, като и сделки с недвижимите имоти и вещните права върху тях, обезпечения и гаранции, банкови заеми и дялови участия, взема съгласието на Управителния съвет на Фондацията.
v)    изпълнява решенията на Управителния съвет  на Фондацията.
vi)    оперативно изпълнява годишния бюджет на Фондацията.
vii)    открива и закрива сметки, тегли и внася суми в неограничен размер в банкови или друг вид сметки. Оперира с всички банкови сметки на Фондацията.
viii)    сключва трудовите договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите на Фондацията.
ix)    свиква редовните заседания на Управителния съвет на Фондацията, както и извънредни заседания по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Управителния съвет в едноседмичен срок.
x)    изготвя доклад за дейността на Фондацията, който е публичен и съдържа данни относно съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Фондацията и постигнатите резултати; размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набирането на средства, както и финансовите резултати от осъществяването на допълнителната стопанска дейност.
xi)    взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Учредителния акт – Устав не са в компетентността на друг орган на Фондацията.

(4) Директорът на Фондацията председателства заседанията на Управителния съвет. Той отговаря за воденето на необходимите книжа.

(5) При  отсъствие  на Директора неговите функции се изпълняват  от  друг член на Управителния съвет.

VI. ЗАПАЗЕНИ ПРАВА

Чл.12. За себе си Учредителят запазва правото:

(1) Да изменя и допълва Учредителния акт на Фондацията.

(2) Да се запознава с годишните отчети за работата на Фондацията.

(3) По всяко време да изисква информация за финансовото състояние на Фондацията, работата по проектите и заетостта на персонала.

(4) Да предлага промени в органите на Фондацията.

(5) Да предлага нови насоки за работата на Фондацията.

(6) Да участва в заседанията на Съвета на фондацията.

(7) Да членува в Съвета на Фондацията и да бъде избиран за Директор на Фондацията без ограничение в броя на мандатите.

(8) Да взема решение за прекратяване на Фондацията.

(9) В случай на прекратяване на Фондацията, действа като ликвидатор.

(10) В случай, че учредителят почине, бъде обявен за отсъстващ или поставен под запрещение, то запазените права по предходните алинеи преминават върху определено от него трето лице или ако такова не е определено – върху съответния орган на Фондацията.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 13. (1) Фондацията се прекратява по решение на Управителния съвет на Фондацията, след писменото одобрение на Учредителя или по решение на Учредителя.

(2) Имуществото след ликвидация се разпределя според решение на Управителния съвет, при съблюдаване на разпоредбите на чл. 43 и сл. от ЗЮЛНЦ.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14. (1) Фондацията има свой знак и печат, утвърден от Управителния съвет.

Чл.15. (1) Въпросите, неуредени в настоящия Учредителен акт – Устав, вътрешните правила  и статута, утвърдени от съответните органи на фондацията,  се подчиняват на действуващото в страната законодателство.

Настоящият Учредителен акт – Устав е приет от учредителя на  31 Януари 2014 г.
Изменения в Устава са приети с решение на УС от 18 Август 2014 г.

Деян Пламенов Янков

Учредител и Директор на Фондацията
София, 2014 г.

Може да прочетете тази публикация и на: Английски

Запишете се, за да получавате новини и събития от Тротоара

ads
asdasd
© 2024 Фондация Тротоара. Всички права запазени.

ИСКАМ ДА ПОДКРЕПЯ!

youtube